Masz imienne zezwolenie na obsługę wózków jezdniowych ? Zobacz ich ważność ! - PRO EDU

Masz imienne zezwolenie na obsługę wózków jezdniowych? Zobacz kiedy stracą ważność !

 

Uprawnienia_UDT 

 

Ustawa o dozorze technicznym urządzeń

Do 9 stycznia 2018 roku dopuszczalne było operowanie wózkami unoszącymi jezdniowymi na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez zakład pracy. Jednak sytuacja ta zmieniła się za sprawą Rozporządzenia podpisanego 15 grudnia 2017 roku. Rozporządzenie zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach.

Wszyscy operatorzy posługujący się imiennymi zezwoleniami lub legitymacjami wydawanymi przez firmy szkoleniowe muszą podnieść swoje kwalifikacje i zdać państwowy egzamin po upływie wyznaczonych terminów. Po zdaniu egzaminu prowadzonego  przez komisję urzędu dozoru technicznego otrzymają zaświadczenie uprawniające do obsługi wózka jezdniowego.

 

Do kiedy są ważne uprawnienia imienne ?

 

    Ważność imiennych uprawnień na wózki widłowe wygląda następująco:
  • Uprawnienia wydane do 31.12.2004r. będą ważne do 31.12.2023r.
  • Uprawnienia wydane do 31.12.2014r. należy przedłużyć przed upływem 31.12.2026r.
  • Uprawnienia wydane po 1.01.2015r. do 10.08.2018 będą uznawane za ważne nie dłużej niż do 31.12.2027r.

Jaka jest ważność nowych uprawnień UDT?

 

W 2019 roku zostało wprowadzone Rozporządzenie, które przedstawia termin ważności  uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków jezdniowych (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych).

  • Uprawnienia na wózki widłowe ważne są na okres 10 lat od daty wydania zaświadczenia.
  • Uprawnienia na wózki specjalizowane ważne są na okres 5 lat od daty wydania zaświadczenia.

Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT wydawane na czas nieokreślony są ważne do   dnia 1 stycznia 2024 roku. Zalicza się do nich również zaświadczenia kwalifikacyjne wydane po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 czerwca 2019 r.

 

Kiedy złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień UDT?

Pamiętajmy, że jeśli chcemy przedłużyć  ważność uprawnień należy złożyć na 3 miesiące przed powyższym terminem, czyli do 30 września 2023 roku, wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego.