Dofinansowanie KFS - PRO EDU

Dofinansowanie KFS

Czym jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 

Co może być sfinansowane?

• określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,

• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

 

 Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

✔  Mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa, jeśli zatrudniają przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

80% dla małych, średnich i dużych firm.

100% dla mikroprzedsiębiorstw.

postać kobiety przy komputerze

Priorytety obowiązujące w 2024 r.

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

DLA NASZYCH KLIENTÓW OFERUJEMY NIEODPŁATNĄ POMOC W DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO POZYSKANIA FINANSOWANIA – skontaktuj się z nami ze specjalista w tej dziedzinie – 506-830-377

4 + 13 =