Regulamin szkoleń otwartych - PRO EDU

 REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

organizowanych przez Centrum Kształcenia „PRO-EDU”

 

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Centrum Kształcenia „PRO-EDU” z siedzibą
  w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 33/35.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 r. do odwołania.

Definicje

 1. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 2. Organizator – Centrum Kształcenia „PRO-EDU” z siedzibą
  w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 33/35.
 3. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca uczestnika/ów na szkolenie, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia.
 4. Uczestnik – osoba, która została wskazana w „Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”.
 5. Formularz zgłoszeniowy – „Formularz zgłoszenia uczestnictwa
  w szkoleniu” dostępny w siedzibie firmy w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie internetowej Organizatora, za pomocą którego Zgłaszający określa zapotrzebowanie na szkolenie.
 6. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” przekazany Organizatorowi w formie papierowej lub elektronicznej.
 7. Potwierdzenie – wiadomość e-mail lub informacja telefoniczna przekazana do Zgłaszającego, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników.
 8. Rezygnacja ze szkolenia – pisemna rezygnacja Zgłaszającego o wycofaniu Uczestnika z udziału w szkoleniu.
 9. Opłata – kwota, równoważna cenie wybranego szkolenia, którą zobowiązany jest wnieść Zgłaszający.

 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego przez stronę internetową Organizatora, na adres e-mail lub poprzez dostarczenie wersji papierowej do Organizatora.
 2. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizator potwierdza jego przyjęcie w siedzibie lub w przypadku zgłoszeń przekazywanych drogą elektroniczną w terminie 2 dni roboczych
  e-mailem lub telefonicznie.
 3. Liczba uczestników biorących udział w danej edycji szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zaliczki na poczet uczestnictwa w szkoleniu.
 4. W przypadku braku miejsc danej edycji szkolenia, Organizator powiadamia Zgłaszającego o terminach następnych szkoleń i wpisuje go na listę oczekujących.

Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym cennikiem w Centrum Kształcenia „PRO-EDU”. Informację o cenie szkolenia Organizator przekazuje Zgłaszającemu za pośrednictwem strony internetowej, oferty przesłanej droga elektroniczną, w siedzibie firmy lub telefonicznie oferty.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia
  i noclegów, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie lub uzgodnione z Organizatorem.
 3. Zgłaszający, który wypełnił i przekazał formularz zgłoszeniowy zobowiązane są do wniesienia 50% wartości opłaty za szkolenie po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników, chyba że inaczej uzgodniono z Organizatorem. Pozostała część opłaty musi zostać uregulowana na 3 dni przed zakończeniem szkolenia.
 4. Faktura lub paragon zostaną wystawione i wydane osobiście lub wysłane na adres Zgłaszającego wskazany w niniejszym formularzu.
 5. Organizator dopuszcza następujące formy płatności: gotówka, płatność kartą płatniczą, przelew.

Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.
 2. W przypadku odwołania lub przeniesienia terminu szkolenia Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym Zgłaszającego telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Zgłaszającego.
 3. W przypadku odwołania zaplanowanego szkolenia Organizator zobowiązuje się do zwrócenia opłaty uiszczonej przez Zgłaszającego lub za jego zgodą pozostawienia wpłaconych środków a na poczet kolejnego terminu szkolenia.

 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej przekazanej Organizatorowi w postaci wiadomości e-mail lub w formie papierowej. W przypadkach szczególnych Organizator przyjmuje telefoniczną rezygnację ze szkolenia.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przez Zgłaszającego do pełnych 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia Organizator zwraca 100% środków wpłaconych tytułem uczestnictwa w szkoleniu.
 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przez Zgłaszającego w terminie przekraczającym termin wskazany w ust. 2, jednak nie później niż na dwa dni kalendarzowe przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zwraca 60% środków wpłaconych tytułem uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Organizator nie zwraca uiszczonych przez Zgłaszającego kosztów, jeżeli Uczestnik nie stawi się na szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji lub złoży rezygnację w terminie przekraczającym termin wskazany w ust. 3

 Ochrona danych osobowych Uczestników

 1. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania zapisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów organizacyjnych szkolenia, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz wystawienia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo
  w szkoleniu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej – www.pro-edu.com.pl w zakładce RODO oraz w siedzibie Organizatora.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.