UA TRYB NAUKI Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Навантажувачі з механічним приводом (II WJO)

Tryb nauki - Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 245

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

2 / 245

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

3 / 245

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4 / 245

Dozorem technicznym nazywamy

5 / 245

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6 / 245

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

7 / 245

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

8 / 245

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9 / 245

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

10 / 245

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

11 / 245

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12 / 245

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13 / 245

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14 / 245

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15 / 245

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16 / 245

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17 / 245

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18 / 245

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19 / 245

Nieszczęśliwy wypadek to

20 / 245

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

21 / 245

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

22 / 245

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

23 / 245

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

24 / 245

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

25 / 245

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

26 / 245

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.

27 / 245

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

28 / 245

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

29 / 245

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

30 / 245

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

31 / 245

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

32 / 245

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

33 / 245

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

34 / 245

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

35 / 245

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest

36 / 245

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

37 / 245

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

38 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

39 / 245

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

40 / 245

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

41 / 245

Obowiązki obsługującego określone są

42 / 245

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

43 / 245

Jednostka dozoru technicznego jest

44 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

45 / 245

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

46 / 245

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

47 / 245

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

48 / 245

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

49 / 245

Decyzja wydana przez UDT

50 / 245

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

51 / 245

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

52 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne

53 / 245

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

54 / 245

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

55 / 245

Instrukcja eksploatacji to

56 / 245

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

57 / 245

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

58 / 245

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

59 / 245

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

60 / 245

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

61 / 245

Obsługującemu nie wolno

62 / 245

Formami dozoru technicznego są

63 / 245

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

64 / 245

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

65 / 245

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

66 / 245

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

67 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

68 / 245

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

69 / 245

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

70 / 245

Instrukcja stanowiskowa

71 / 245

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

72 / 245

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

73 / 245

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

74 / 245

Masą netto 1000 l wody wynosi od

75 / 245

Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

76 / 245

Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

77 / 245

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

78 / 245

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

79 / 245

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

80 / 245

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

81 / 245

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

82 / 245

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

83 / 245

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

84 / 245

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

85 / 245

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

86 / 245

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

87 / 245

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

88 / 245

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

89 / 245

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

90 / 245

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

91 / 245

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

92 / 245

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

93 / 245

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

94 / 245

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

95 / 245

Wyłączni bezpieczeństwa STOP jest

96 / 245

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

97 / 245

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

98 / 245

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

99 / 245

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

100 / 245

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

101 / 245

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

Question Image

102 / 245

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

testy udt

Question Image

103 / 245

Widząc świecąca się kontrolkę operator

testy udt

Question Image

104 / 245

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

testy wózki widłowe

Question Image

105 / 245

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

testy wózki widłowe

Question Image

106 / 245

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w

107 / 245

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

108 / 245

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

109 / 245

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

110 / 245

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

111 / 245

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?

112 / 245

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

113 / 245

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

114 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

 

lampka kontrolna świec żarowych

Question Image

115 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

lampka kontrolna ładowania akumulatora

Question Image

116 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

lampka kontrolna temperatury cieczy chłodzacej

Question Image

117 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

lamka kontrolna włączenia hamulca postojowego

Question Image

118 / 245

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

lampka kontrolna okresu serwisowego

Question Image

119 / 245

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

120 / 245

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

121 / 245

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

122 / 245

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

123 / 245

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego

Question Image

124 / 245

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

125 / 245

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

126 / 245

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

127 / 245

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

128 / 245

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

129 / 245

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

130 / 245

"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

131 / 245

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

132 / 245

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

133 / 245

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

134 / 245

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

135 / 245

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

136 / 245

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

137 / 245

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

138 / 245

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

139 / 245

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

140 / 245

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

141 / 245

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

142 / 245

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

143 / 245

Akumulatory kwasowe można ładować

144 / 245

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

145 / 245

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

146 / 245

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

147 / 245

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

148 / 245

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

149 / 245

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

150 / 245

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

151 / 245

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

152 / 245

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

153 / 245

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

154 / 245

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

155 / 245

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

156 / 245

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

157 / 245

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

158 / 245

Po zakończeniu pracy operator powinien

159 / 245

Sprawne dźwignie sterujące

160 / 245

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

161 / 245

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

162 / 245

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

163 / 245

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

164 / 245

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

165 / 245

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

166 / 245

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

167 / 245

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

168 / 245

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

169 / 245

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

170 / 245

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

171 / 245

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

172 / 245

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

173 / 245

Ładunek należy transportować

174 / 245

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

175 / 245

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

176 / 245

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

177 / 245

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

178 / 245

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

179 / 245

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

180 / 245

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

181 / 245

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10 C?

182 / 245

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30 C?

183 / 245

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

diagram testy

Question Image

184 / 245

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

diagram

Question Image

185 / 245

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

186 / 245

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

187 / 245

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

188 / 245

Przyczyna utraty stateczności wózka może być

189 / 245

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

190 / 245

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

191 / 245

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

192 / 245

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

193 / 245

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

194 / 245

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

195 / 245

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

196 / 245

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

197 / 245

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

198 / 245

W chwili wywracania się wózka należy

199 / 245

Wózek może stracić stateczność na skutek

200 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

201 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

202 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

203 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

204 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

205 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

206 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

207 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

208 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

209 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

210 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

211 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

212 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

213 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

214 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

215 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

diagram

Question Image

216 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

diagram

 

Question Image

217 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

218 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

diagram

Question Image

219 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

diagram

Question Image