Tryb nauki - Podesty ruchome przejezdne - PRO EDU

Tryb nauki – Podesty ruchome przejezdne

Tryb nauki - Podesty ruchome przejezdne

1 / 248

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

2 / 248

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

3 / 248

Dozorem technicznym nazywamy

4 / 248

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

5 / 248

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

6 / 248

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

7 / 248

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

8 / 248

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

9 / 248

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

10 / 248

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11 / 248

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

12 / 248

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

13 / 248

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

14 / 248

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

15 / 248

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

16 / 248

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

17 / 248

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

18 / 248

Nieszczęśliwy wypadek to

19 / 248

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

20 / 248

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

21 / 248

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

22 / 248

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

23 / 248

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

24 / 248

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

25 / 248

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.

26 / 248

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

27 / 248

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

28 / 248

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

29 / 248

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

30 / 248

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

31 / 248

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

32 / 248

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

33 / 248

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest

34 / 248

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

35 / 248

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

36 / 248

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

37 / 248

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

38 / 248

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

39 / 248

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

40 / 248

Obowiązki obsługującego określone są

41 / 248

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

42 / 248

Jednostka dozoru technicznego jest

43 / 248

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

44 / 248

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

45 / 248

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

46 / 248

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

47 / 248

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

48 / 248

Decyzja wydana przez UDT

49 / 248

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

50 / 248

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

51 / 248

Zaświadczenia kwalifikacyjne

52 / 248

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

53 / 248

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

54 / 248

Instrukcja eksploatacji to

55 / 248

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

56 / 248

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

57 / 248

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

58 / 248

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

59 / 248

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

60 / 248

Obsługującemu nie wolno

61 / 248

Formami dozoru technicznego są

62 / 248

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

63 / 248

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

64 / 248

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

65 / 248

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

66 / 248

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

67 / 248

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

68 / 248

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

69 / 248

Instrukcja stanowiskowa

70 / 248

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

71 / 248

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

72 / 248

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

73 / 248

Masą netto 1000 l wody wynosi od

74 / 248

Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

75 / 248

Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

76 / 248

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

77 / 248

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

78 / 248

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

79 / 248

Wysięg podestu to

80 / 248

Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

81 / 248

0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż

82 / 248

Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są

83 / 248

Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

84 / 248

W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

85 / 248

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

podesty ruchome

Question Image

86 / 248

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej

podesty ruchome

Question Image

87 / 248

W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

podesty ruchome

Question Image

88 / 248

Przedstawiony rysunek określa

testy na wózki widłowe

Question Image

89 / 248

Przedstawiony rysunek określa

Question Image

90 / 248

Przedstawiony rysunek określa

podest ruchomy

Question Image

91 / 248

Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

lampka podestu

Question Image

92 / 248

Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest

znak zakazu

Question Image

93 / 248

Przedstawiony rysunek określa

Question Image

94 / 248

Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

testy udt

Question Image

95 / 248

Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

testy udt

Question Image

96 / 248

Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

testy udt

Question Image

97 / 248

Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

testy udt

Question Image

98 / 248

Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się

testy udt

Question Image

99 / 248

Przedstawiony rysunek określa

testy udt

Question Image

100 / 248

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

testy udt

Question Image

101 / 248

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

testy udt

Question Image

102 / 248

Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

testy udt

Question Image

103 / 248

Przedstawiony symbol określa

Question Image

104 / 248

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

testy udt

Question Image

105 / 248

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to

106 / 248

Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

107 / 248

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

108 / 248

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

109 / 248

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

110 / 248

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

111 / 248

Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest

112 / 248

Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

113 / 248

Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

114 / 248

Podpory podestów ruchomych mają za zadanie

115 / 248

Kolumna obrotowa podestu

116 / 248

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?

117 / 248

Zmiana wysięgu może być realizowane przez

118 / 248

Wysięgnik teleskopowy podestu

119 / 248

Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed

120 / 248

Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

121 / 248

Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

122 / 248

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest

123 / 248

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

124 / 248

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

125 / 248

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

126 / 248

Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

127 / 248

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

128 / 248

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

129 / 248

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

130 / 248

Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

131 / 248

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

132 / 248

W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

133 / 248

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

134 / 248

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

135 / 248

Co to jest "krawędź wywrotu"?

136 / 248

Podesty ruchome są przeznaczone do

137 / 248

Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

138 / 248

Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi

139 / 248

Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

140 / 248

Korekty rozstawienia podpór można dokonać

141 / 248

Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

142 / 248

Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed

143 / 248

Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym

144 / 248

Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

145 / 248

Na platformie roboczej mogą znajdować się

146 / 248

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

147 / 248

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

148 / 248

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

149 / 248

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

150 / 248

Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu

151 / 248

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu

testy udt

Question Image

152 / 248

Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej

153 / 248

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

154 / 248

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

155 / 248

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi

156 / 248

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

testy udt

Question Image

157 / 248

Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

158 / 248

Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest

159 / 248

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

testy udt

Question Image

160 / 248

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

testy udt

Question Image

161 / 248

Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku

162 / 248

W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza

163 / 248

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

164 / 248

Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze

165 / 248

Sprawne dźwignie sterujące

166 / 248

W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

167 / 248

W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy

168 / 248

Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien

169 / 248

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się

170 / 248

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi

171 / 248

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu

172 / 248

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

173 / 248

Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to

174 / 248

Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy

175 / 248

Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać

176 / 248

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

177 / 248

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

178 / 248

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

179 / 248

"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany

180 / 248

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

181 / 248

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

182 / 248

Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy

183 / 248

Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego

184 / 248

Układanie podkładów pod podpory podestu

185 / 248

Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien

186 / 248

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać

187 / 248

Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się

188 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

189 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

190 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

191 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m

testy udt

Question Image

192 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m

testy udt

Question Image

193 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

testy udt

Question Image

194 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

testy udt

Question Image

195 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

testy udt

Question Image

196 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

197 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

198 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

testy udt

Question Image

199 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m

testy udt

Question Image

200 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

testy udt

Question Image

201 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

testy udt

Question Image

202 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

testy udt

Question Image

203 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m

testy udt

Question Image

204 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m

testy udt

Question Image

205 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m

testy udt

Question Image

206 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m

testy udt

Question Image

207 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Diagram

Question Image

208 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Diagram

Question Image

209 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

Diagram

Question Image

210 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m

Diagram

Question Image

211 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

Diagram

Question Image

212 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

Diagram

Question Image

213 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m

Diagram

Question Image

214 / 248

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m

Diagram

Question Image