Polityka prywatności RODO - PRO EDU

klauzula informacyjna rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Dbając o Państwa prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia RODO poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie RODO

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest PRO-EDU Spółka jawna D. Karmazyn, R. Krokocki z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 33/35, 96-100 Skierniewice, posiadający numer NIP 8361860573, REGON 362397586.

 

Dane kontaktowe:

Uprzejmie informujemy, iż nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu wysyłając do nas maila na adres: biuro@pro-edu.com.pl

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy oraz skąd pozyskaliśmy Państwa dane:

Przetwarzamy dane osobowe w następującym zakresie: dane identyfikujące – imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, REGON, KRS, dane finansowe w tym numer rachunku bankowego, dane kontaktowe: adresowe i teleadresowe, które pozyskaliśmy z rejestrów publicznych oraz innych źródeł publicznie dostępnych, takich jak np. strony internetowe albo bezpośrednio od Państwa, w szczególności w wyniku naszej korespondencji, rozmowy, spotkania, w ramach negocjowanej albo zawartej umowy, udzielonej zgody albo na podstawie przepisu prawa.

 

Kategorie, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • Przesyłanie naszych propozycji, ofert, newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda jak i art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Kontakt telefoniczny, korespondencja mailowa i tradycyjna (art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda jak oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Zawarcie umowy oraz jej realizacja, ale także spełnienie obowiązku prawnego jaki na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami – tym samym chronimy nasze interesy jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Realizacji celi ubocznych jak m.in. archiwizowaniu, niszczeniu dokumentów, prowadzeniu audytów wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)

 

W ramach naszych działań nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Jak długo możemy przetwarzać dane osobowe:

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nas, zgodnie z tymi przepisami metod. Szczegółowy okres przechowywania danych zawarty jest w naszej Polityce prywatności.

 

Podmioty, którym dane mogą być udostępniane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności np. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne oraz podmiotom wskazanych w Polityce prywatności.
 • instytucjom publicznym, które z mocy prawa będą miały dostęp do danych.

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Uprzejmie informujemy, iż co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  Natomiast może się tak zdarzyć w związku z korzystaniem przez Nas z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie.

Państwa dane mogą być przekazywane poza EOG w sytuacji, gdy wejdą Państwo na nasz profil na Social Media. Dlatego poniżej przekazujemy linki do zasad przetwarzania danych przez Facebook.

 

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia o ile przetwarzanie danych nie następuje w celu wynikającym z konieczności wywiązania się przez administratora danych z obowiązku wynikającego z przepisu prawa po upływie wskazanych wyżej okresów lub ograniczenie ich przetwarzania.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacje dodatkowe:

Wszelkie wnioski, zapytania odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo wysyłać na adres: biuro@pro-edu.com.pl. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo w Polityce prywatności na stronie www.pro-edu.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOTYCZĄCA SZKOLEŃ – Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Dbając o Państwa prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia RODO poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie RODO

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest PRO-EDU Spółka jawna D. Karmazyn, R. Krokocki z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 33/35, 96-100 Skierniewice, posiadający numer NIP 8361860573, REGON 362397586.

 

Dane kontaktowe:

Uprzejmie informujemy, iż nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu wysyłając do nas maila na adres: biuro@pro-edu.com.pl

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy oraz skąd pozyskaliśmy Państwa dane:

Przetwarzamy dane osobowe w następującym zakresie: dane identyfikujące – imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, PESEL, dane kontaktowe: adresowe i teleadresowe ,informacje o kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu, stanu zdrowia, które pozyskaliśmy w związku z realizacją umowy bądź bezpośrednio od Państwa, w szczególności w wyniku naszej korespondencji, rozmowy, spotkania,

 

Kategorie, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • Kontakt telefoniczny, korespondencja mailowa i tradycyjna (art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda jak oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Zawarcie umowy oraz jej realizacja, ale także spełnienie obowiązku prawnego jaki na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami – tym samym chronimy nasze interesy jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)
 • Realizacji celi ubocznych jak m.in. archiwizowaniu, niszczeniu dokumentów, prowadzeniu audytów wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes)

 

W ramach naszych działań nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Jak długo możemy przetwarzać dane osobowe:

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nas, zgodnie z tymi przepisami metod. Szczegółowy okres przechowywania danych zawarty jest w naszej Polityce prywatności.

 

Podmioty, którym dane mogą być udostępniane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności np. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne oraz podmiotom wskazanych w Polityce prywatności;
 • instytucjom publicznym, które z mocy prawa będą miały dostęp do danych;
 • podmiotom, z którymi zawarliśmy umowy w związku z realizacją usługi szkoleniowej.

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Uprzejmie informujemy, iż co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  Natomiast może się tak zdarzyć w związku z korzystaniem przez Nas z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie.

 

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia o ile przetwarzanie danych nie następuje w celu wynikającym z konieczności wywiązania się przez administratora danych z obowiązku wynikającego z przepisu prawa po upływie wskazanych wyżej okresów lub ograniczenie ich przetwarzania.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacje dodatkowe:

Wszelkie wnioski, zapytania odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo wysyłać na adres: biuro@pro-edu.com.pl. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo w Polityce prywatności na stronie www.pro-edu.com.pl.

 

Klauzula informacyjna RODO dotycząca rekrutacji w PRO-EDU Spółka jawna D. Karmazyn, R. Krokocki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia RODO[1], informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO-EDU Spółka jawna D. Karmazyn, R. Krokocki z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 33/35, 96-100 Skierniewice.

Uprzejmie informujemy, iż nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu wysyłając do nas maila na adres: biuro@pro-edu.com.pl

Kategorie, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a – dobrowolna zgoda kandydata np. na przekazanie nam większej ilości informacji, niż prosiliśmy w naszym ogłoszeniu, bądź też okres przechowywania Państwa CV,
 • 6 ust. 1 lit. c – realizacja obowiązku prawnego,
 • 6 ust. 1 lit. f realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu np. uwzględnienie roszczeń, zażaleń w związku z prowadzoną rekrutacją.

Czasami, zdarza się, iż chcielibyśmy zaproponować Państwu inne stanowisko. W tym celu skontaktujemy się z Państwem, aby uzyskać zgodę w celu rozpatrzenia Państwa kandydatury w ramach innego procesu rekrutacyjnego, chyba że przekazując nam CV wyrazili już Państwo zgodę.

 

Jak długo możemy przetwarzać dane osobowe:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji albo przez okres na jaki wyrażą nam Państwo zgodę.

 1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom usług IT jak m.in. hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 2. Uprzejmie informujemy, iż posiadają Państwo:
 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo ich sprostowania;
 • prawo do ich usunięcia;
 • Prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: biuro@pro-edu.com.pl

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 1. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy zgodnego z prawem przetwarzania danych.

 

Informacje dodatkowe:

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22(1) par. 1 kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.